برای تولید یک تن از مقدار سیمان از سنگ آهک استفاده می شود