استخراج طلا در عناصر جنوب آفریقا و ترکیب شدن استخراج