شرکت های استخراج معدن مالی و جمهوری دموکراتیک کنگو